مرور کلی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
 
مرور بر اساس :
 
عنوان
1     ... از زم‍ی‍ن‌ ب‍اران‌   
2     ... ال‍ب‍ی‍ان‌: ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌   
3     ... ت‍ا آس‍م‍ان‌ (زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ع‍ی‍دی‌)   
4     0Z39.5 در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ج‍ع‍ب‍ه‌ اب‍زار Zedkit (گ‍زارش‌ ف‍ن‍ی‌ ی‍ک‌ پ‍روژه‌ م‍ل‍ی‌)   
5     6Auto cad 200 [ات‍وک‍د۲۰۰۶ ] ب‍دون‌ ن‍ی‍از ب‍ه‌ م‍ه‍ارت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌   
6     8 Dreamweaver (دری‍م‌ وی‍ور ۸ ) ش‍اخ‍ه‌ ک‍اردان‍ش‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار ۰۰۰ ش‍م‍اره‌ اس‍ت‍ان‍دارد:۱-۶۱/۴۸   
7     aGeomatic و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‌   
8     An introduction to the major petroleum products   
9     Arc map Arc View   
10     BMATLA اب‍زاری‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ف‍ردا   
11     BMATLA در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌   
12     Conversion processes for heavy oils (bottom of the barrel)   
13     ePC Interfac [ پ‍ی‌ س‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رف‍ی‍س‌ ] ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ورت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز   
14     ePspic و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌   
15     eMapl [م‍ی‍پ‍ل‌] ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌   
16     EInDesign CS3 M آم‍وزش‌ ۱۰۰ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ اس‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ آم‍وزش‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ME ب‍رای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌   
17     English for electrical engineering   
18     eWin Rout (وی‍ن‌ روت‌) ن‍رم‌اف‍زاری‍ی‌ آس‍ان‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌   
19     eCompuserv ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌