مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر اف‍زودن‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ا روی‌ ن‍ان‍وک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ CuO - ZnO ب‍ه‌ روش‌ اح‍ت‍راق‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍و   
2     ت‍أث‍ی‍ر ان‍دازه‌ دان‍ه‌ اول‍ی‍ه‌ ف‍ولاد Fe-22/75 Cr-2/42MO ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ن‍ی‍ت‍روژن‌ده‍ی‌ م‍   
3     ت‍أث‍ی‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ ه‍م‍زن‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ ب‍ر ری‍زس‍اخ‍ت‍ار و خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ات‍ص‍ا   
4     ت‍أث‍ی‍ر پ‍لاس‍م‍ای‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ س‍د دی‌ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ر روی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر   
5     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍ازه‍ای‌ غ‍ن‍ی‌ از ک‍روم‌ ب‍ر روی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ف‍ولاده‍ای‌ زن‍گ‌ ن‍زن‌ Mo   
6     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ق‍وی‍ت‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ لان‍ت‍ان‍ی‍وم‌ و پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ در ک‍ارای‍ی‌ ن‍ان‍وک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ه‍ای‌ ک‍روم‌ ب‍   
7     ت‍أث‍ی‍ر زم‍ان‌ب‍ن‍دی‌ و ب‍ل‍ن‍دش‍دگ‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر س‍وپ‍اپ‌ه‍ا ب‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و آل‍ودگ‍ی‌   
8     ت‍أث‍ی‍ر زی‍رک‍ون‍ی‍ای‌ پ‍ای‍دار ش‍ده‌ ب‍ا ای‍ت‍ری‍ا ب‍ر چ‍ق‍رم‍گ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ل‍زی‌ Fe3Al   
9     ت‍أث‍ی‍ر ش‍رای‍ط ف‍ع‍ال‌س‍ازی‌ ب‍ن‍ت‍ون‍ی‍ت‌ ک‍ل‍س‍ی‍م‍ی‌ ب‍ر خ‍ل‍ل‌ ن‍ان‍وم‍ت‍ری‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور اس‍ت‍ف‍اده‌ در   
10     ت‍أث‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ب‍ر ری‍زس‍اخ‍ت‍ار و س‍خ‍ت‍ی‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ه‍ای‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ -Mg   
11     ت‍أث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ع‍ی‍ب‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ورق‌ در م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد س‍ب‍ا   
12     ت‍أث‍ی‍ر ف‍رای‍ن‍د ه‍م‍زن‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ ب‍ر ری‍زس‍اخ‍ت‍ار و خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ در دو ت‍رک‍ی‍ب‌ ف‍ولاد   
13     ت‍أث‍ی‍ر ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ ب‍ر دخ‍ت‍ران‌ در غ‍رب‌   
14     ت‍أث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ی‍ره‍ای‌ رس‍وب‌ده‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ر ری‍زس‍اخ‍ت‍ار، ت‍رک‍ی‍ب‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و خ‍و   
15     ت‍أث‍ی‍ر م‍ی‍زان‌ Si ب‍ر ری‍زس‍اخ‍ت‍ار و خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آل‍ی‍اژه‍ای‌ Al گ‍روه‌ xx ۳در ف‍را   
16     ت‍أث‍ی‍ر ن‍اک‍ام‍ل‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ از ن‍وع‌ ت‍ورف‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ک‍م‍ان‍ش‍ی‌ و پ‍س‌ک‍م‍ان‍ش‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ اس‍   
17     ت‍أث‍ی‍ر ن‍ورد ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ب‍خ‍ش‍ی‌ در ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌   
18     ت‍أث‍ی‍ر ن‍ی‍ک‍ل‌ و آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ روی‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ لای‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ق‍ش‍ر گ‍ال‍وان‍ی‍زه‌ ا   
19     ت‍أث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ دوزب‍ان‍گ‍ی‌، خ‍واب‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ ف‍ردی‌ در ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اح‍س‍اس‍ات‌ ب‍رای‌ دا   
20     ت‍أم‍لات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)