مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     ث‍ارال‍ل‍ه‌، خ‍ون‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در رگ‍ه‍ای‌ اس‍لام‌   
2     ث‍ب‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ح‍ران‌ ت‍وزی‍ع‌ : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ارزش‌ه‍ا و   
3     ث‍ب‍ات‌ و ت‍غ‍ی‍ر در ج‍رای‍م‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ا ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌   
4     ث‍ب‍ت‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ Cu-Mo ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ و ف‍ر   
5     ث‍ب‍ت‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌   
6     ث‍واب‌ الاع‍م‍ال‌ و ع‍ق‍اب‌ الاع‍م‍ال‌