مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     دا: خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
2     دادس‍را و دادگ‍اه‌ وی‍ژه‌ی‌ روح‍ان‍ی‍ت‌   
3     دادگ‍اه‌۸۸ ، م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ک‍ی‍ف‍ر خ‍واس‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ان‍ف‍رادی‌ و دف‍اع‍ی‍ات‌ م‍ت‍ه‍م‍ی‍ن‌ وق‍ای‍ع‌   
4     دادگ‍اه‌ رس‍ت‍اخ‍ی‍ز (س‍ی‍ر پ‍رون‍ده‌ آدم‍ی‌ در ق‍ی‍ام‍ت‌)   
5     دادگ‍اه‌ رس‍م‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌   
6     دادگ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
7     داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌   
8     داده‌س‍اخ‍ت‍اره‍ا و م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ا   
9     داده‌ک‍اوی‌ ۲   
10     داده‌ ک‍اوی‌ ب‍ا MATLAB و IBM SPSS Modeler ه‍م‍راه‌ ....   
11     داده‌ک‍اوی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
12     داده‌ک‍اوی‌(م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ا)   
13     داده‌ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌   
14     داده‌ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‌ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اری‌ ک‍ش‍ور   
15     داده‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌   
16     دار ال‍س‍لام‌: در اح‍والات‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ع‍لائ‍م‌ ظه‍ور و ک‍س‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در ب‍ی‍د   
17     دارال‍س‍لام‌ در اح‍والات‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ و ع‍لائ‍م‌ ظه‍ور و ک‍س‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در ب‍ی‍دا   
18     دارب‍س‍ت‌ ن‍ان‍و: م‍ی‍ک‍روس‍اخ‍ت‍اری‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍اف‍ت‌: ب‍ا روی‍ک‍رد رگ‍زای‍ی‌   
19     داروه‍ا و رف‍ت‍ار   
20     داس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ راس‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ش‍ه‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌