مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     ذات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌   
2     ذاذن‌   
3     ذائ‍ق‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍روات‌ه‍ا   
4     ذخ‍ای‍ر ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ (ب‍ا ب‍س‍ت‍ر ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌)   
5     ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ Co2 از گ‍ازه‍ای‌ دودک‍ش‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رآی‍ن‍د ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ غ‍ش‍ا- س‍ردس‍ا   
6     ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ ان‍رژی‌ ح‍رارت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍واد ت‍غ‍ی‍ی‍ر ف‍از ده‍ن‍   
7     ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌   
8     ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌ ه‍ی‍دروک‍رب‍ن‌ه‍ا در م‍غ‍اره‍ای‌ ن‍م‍ک‍ی‌   
9     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ : وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍   
10     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌اطلاع‍ات‌   
11     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌اطلاع‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و س‍اخ‍ت‍ار ف‍ای‍ل‍ه‍ا (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا) : ت‍م‍ری‍ن‍ات‌   
12     ذدزرذدزر   
13     ذری‍ع‍ه‌ الاس‍ت‍غ‍ن‍ا ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍س‍ال‍ه‌ ال‍غ‍ن‍ا   
14     <ال‍ذری‍ع‍ه‌ = ذری‍ع‍ه‌> ال‍ی‌ م‍ک‍ارم‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌   
15     ذک‍ر خ‍ن‍ج‍ر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر   
16     ذک‍ر م‍ن‍اق‍ب‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌   
17     ذوب‌ و ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌ ف‍ولاد زن‍گ‌ن‍زن‌ دوف‍ازی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ری‍زس‍اخ‍ت‍ار و خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌   
18     ذوب‌ و ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌ ف‍ولاد ه‍ادف‍ی‍ل‍د   
19     ذه‍ن‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ع‍ل‍وم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌   
20     ذه‍ن‌ ف‍رات‍ر از ث‍روت‌