مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     ز اش‍ک‌ پ‍رس‌ ح‍ک‍ای‍ت‌   
2     زائ‍ر   
3     زائ‍ری‌ در وادی‌ ای‍م‍ن‌ : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌   
4     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آی‌.ب‍ی‌.ام‌ 80x96 و س‍ازگ‍ار ب‍ا آن‌   
5     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رق‌ : س‍والات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ب‍رق‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍   
6     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌): م‍رج‍ع‌ آم‍ادگ‍ی‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍   
7     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ PHP 5   
8     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ C   
9     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ C   
10     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ BASIC ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌   
11     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ C ب‍ا ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر و اص‍لاح‍ات‌   
12     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ C ب‍ا روی‍ک‍رد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌اف‍زار   
13     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ :C ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ۳۷ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍س‍ت‌ ش‍ده‌ روی‌ دی‍س‍ک‌   
14     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌اس‍م‍ب‍ل‍ی‌   
15     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ای‍ت‍ون‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ GIS   
16     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌۷۷   
17     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
18     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ، م‍خ‍اب‍رات‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍والات‌ زب‍ا   
19     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ وی‍ژه‌ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌   
20     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌ و م‍رم‍ت‌