مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ای‍ران‌   
2     س‍اپ‍ون‍ی‍ن‌ه‍ا و گ‍ی‍اه‍ان‌ ح‍اوی‌ س‍اپ‍ون‍ی‍ن‌   
3     س‍اح‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌   
4     س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ واق‍ع‍ی‍ت‌ : (رس‍ال‍ه‌ای‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌)   
5     س‍اخ‍ت‍ار ان‍ق‍لاب‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌   
6     س‍اخ‍ت‍ار ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ س‍رب‌ اس‍ی‍دی‌ ت‍ر و خ‍ش‍ک‌   
7     س‍اخ‍ت‍ار، خ‍واص‌، و ک‍ارب‍رد آل‍ی‍اژه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌   
8     س‍اخ‍ت‍ار ش‍ک‍ل‌ در م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍س‍ت‍ان‌   
9     س‍اخ‍ت‍ار غ‍لاف‌ پ‍لاس‍م‍ای‍ی‌ در ی‍ک‌ پ‍لاس‍م‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍گ‍ات‍ی‍و ب‍ا ذرات‌ غ‍ب‍ار در ان‍دازه‌ ن‍ا   
10     س‍اخ‍ت‍ار ف‍ای‍ل‌ ه‍ا   
11     س‍اخ‍ت‍ار ف‍ل‍زات‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ن‍وری‌   
12     س‍اخ‍ت‍ار م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌   
13     س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ : AVR   
14     س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ PIC   
15     س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR   
16     س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌   
17     س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌   
18     س‍اخ‍ت‍ار و ت‍اوی‍ل‌ م‍ت‍ن‌   
19     س‍اخ‍ت‍ار و م‍ن‍طق‌ رل‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌   
20     س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ج‍ب‍ری‌