مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     ش‍ات‍ک‍ری‍ت‌ ت‍ر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌   
2     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
3     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ واک‍ن‍ش‌ در ش‍رای‍ط اض‍طراری‌ وی‍ژه‌ ح‍وادث‌ م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌   
4     ش‍اخ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‌ ن‍اب‌ ش‍ی‍ع‍ی‌   
5     ش‍اخ‍ه‌ آف‍ت‍اب‌ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌   
6     ش‍اخ‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ور : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر   
7     ش‍ادک‍ام‍ی‌   
8     ش‍ادی‌ ب‍ی‌دل‍ی‍ل‌: ه‍ف‍ت‌ گ‍ام‌ ب‍رای‌ خ‍وش‌ ب‍ودن‌ از درون‌   
9     ش‍ازده‌ اح‍ت‍ج‍اب‌   
10     ش‍اع‍ر م‍ردم‌ : ی‍ادن‍ام‍ه‌ ش‍اع‍ر ب‍س‍ی‍ج‍ی‌ م‍ح‍م‍درض‍ا آق‍اس‍ی‌   
11     ش‍اع‍ر م‍رگ‌ خ‍وی‍ش‌ م‍ی‌دان‍د : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر   
12     ش‍ال‍گ‍ردن‌ س‍ف‍ی‍د : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌   
13     ش‍ال‍وده‌ آم‍ای‍ش‌ زم‍ی‍ن‌   
14     ش‍ال‍وده‌ دان‍ش‌ م‍دل‌ ب‍ل‍وغ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (OPM3)   
15     ش‍ال‍وده‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ش‍ی‍ش‍ه‌   
16     ش‍ال‍وده‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌   
17     ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌: م‍رش‍د س‍رخ‌ ک‍لاه‍ان‌   
18     ش‍اه‍دان‌ خ‍ام‍وش‌: ب‍ررس‍ی‌ ش‍اه‍دان‌ اع‍م‍ال‌ ان‍س‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ پ‍ژ   
19     ش‍اه‍دان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌   
20     ش‍اه‍دان‌ زم‍ان‌ : ش‍ن‍اس‍ه‌ ع‍ک‍اس‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ، ج‍ان‍ب‍از و ای‍ث‍ارگ‍ر