مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     طاع‍ون‌   
2     طای‍ر ف‍رخ‌ پ‍ی‌ : ک‍م‍الات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌   
3     طب‌ ال‍رض‍ا: طب‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌   
4     طب‍س‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍ه‌ ب‍ود (ب‍اغ‍ه‍ای‌ طب‍س‌)   
5     طب‍ق‍ات‌ اع‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ : ن‍ق‍ب‍اء ال‍ب‍ش‍ر ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ع‍ش‍ر   
6     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ اخ‍ت‍لال‌ ADHD ب‍راس‍اس‌ وی‍ژگ‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ EEG م‍غ‍ز ک‍ودک‍ان‌   
7     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اش‍ی‍اء درت‍ص‍اوی‍ر طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ا روش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍خ‍راج‌ اج‍زاء ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ده‍ن‍   
8     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا   
9     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا   
10     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ داده‌ه‍ای‌ DNA ری‍زآرای‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌   
11     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ داده‌ه‍ای‌ fMRI ت‍وس‍ط ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍اش‍ی‍ن‌   
12     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ داده‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ی‌ لاه‍رود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ ازداده‌ه‍ای‌   
13     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ داده‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ان‌ ژن‌ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍رطان‌ ب‍ا پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر ری‍زآرای‍ه‌   
14     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ در طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ای‌ س‍ازه‌ه‍ا   
15     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ه‍ای‌ EEG ن‍اش‍ی‌ از ت‍ح‍ری‍ک‌ ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌   
16     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ع‍ل‍وم‌ از ن‍ظر ح‍ک‍م‍ای‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌   
17     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ لای‍ه‌ه‍ا و س‍ازن‍ده‍ای‌ چ‍اه‌ه‍ای‌ م‍ی‍دان‌ اه‍واز درح‍ف‍ره‌ی‌ " ۱۲۱/۴م‍طاب‍ق‌ ب‍ا   
18     طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍ه‍ج‍ه‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌   
19     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ح‍وری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ .CPC, Rev۱ ، ۱   
20     طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ در ارت‍ب‍اطات‌