مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     ق‍اب‌ ب‍ره‍ن‍ه‌   
2     ق‍اب‌ پ‍رش‍ده‌ ب‍ا دی‍وار آج‍ری‌   
3     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌س‍ازی‌ MPEG-4 در راس‍ت‍ای‌ ن‍ه‍ان‌ن‍گ‍اری‌ داده‌ه‍ا   
4     ق‍اس‍طی‍ن‌، م‍ارق‍ی‍ن‌ و ن‍اک‍ث‍ی‍ن‌   
5     ق‍اص‍دک‌ه‍ای‌ ظه‍ور : چ‍ه‍ل‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ م‍ه‍دوی‍ت‌ در م‍وض‍وع‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌   
6     ق‍اع‍ده‌ ع‍دال‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌: گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ج‍م‍ع‍ی‌ از اس‍ات‍ی‍د ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌   
7     ق‍ال‍ب‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍ت‍ن‌ ACI طراح‍ی‌ و اج‍را   
8     ق‍ال‍ب‌ب‍ن‍دی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌آرم‍ه‌   
9     ق‍ال‍ب‍گ‍ی‍ری‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ ت‍رم‍وپ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌   
10     ق‍ام‍وس‌ ع‍ش‍ق‌   
11     ق‍ان‍ع‌، ح‍ی‍ات‍ه‌ و ق‍ص‍ائ‍د، ج‍م‍ع‍ه‌ و اش‍رف‌ ع‍ل‍ی‌ طب‍ق‍ه‌   
12     ق‍ان‍ون‌ آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ در ام‍ور ک‍ی‍ف‍ری‌ م‍ص‍وب‌۱۳۷۸/۶/۲۸   
13     ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
14     ق‍ان‍ون‌ ام‍ور ح‍س‍ب‍ی‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ آراء ق‍ض‍ائ‍ی‌   
15     ق‍ان‍ون‌ ام‍ور گ‍م‍رک‍ی‌ و آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ اج‍رائ‍ی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و زی‍رن‍وی‍س‌ ت‍ف‍س‍ی‍رم‍وا   
16     ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ج‍وان‍ان‌   
17     ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ی‍ه‌ه‍ا و ال‍ح‍اق‍ات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ۲۱ ال‍ی‌ ۹۳ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌   
18     ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاک‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ آراء ق‍ض‍ائ‍ی‌ : ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ث‍   
19     ق‍ان‍ون‌ ج‍ذب‌   
20     ق‍ان‍ون‌ ح‍داک‍ث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍وان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ت‍ول‍ی‍دی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و اج‍رای‍ی‌ ک‍ش‍و