مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     لاب‍ی‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ : در ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ام‍ری‍ک‍ا   
2     لام‍پ‍ه‍ا و م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌ ف‍ن‍ی‌   
3     لای‍ق‌ ع‍ش‍ق‌   
4     لای‍ه‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ام‍واج‌ ف‍راص‍وت‌   
5     لای‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد وای‍م‍ک‍س‌ ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ در م‍ح‍ی‍ط MATLAB   
6     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ارگ‍ان‍وس‍ی‍لان‌ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍طوح‌ گ‍ال‍وان‍ی‍زه‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ن‍ازک‌ م‍ق‍اوم‌ د   
7     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آرای‍ه‌ ن‍ان‍وم‍ی‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ZnO در داخ‍ل‌ ت‍م‍پ‍ل‍ی‍ت‌ ن‍ان‍و ح‍ف‍ره‌ا   
8     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍ان‍و ک‍ری‍س‍ت‍ال‍ی‌ ن‍ق‍ره‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار خ‍وردگ‍ی‌   
9     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍وک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ روی‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ا   
10     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ م‍زوم‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍م‍پ‍ل‍ی‍ت‌ ک‍ری‍س‍ت‍ا   
11     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار خ‍وردگ‍ی‌ پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍ک‍ل‌-ک‍روم‌ ن‍ان‍وس‍اخ‍   
12     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍واص‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍ان‍وک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ک‍ل‌-گ‍راف‍ی‍ن‌ و   
13     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍م‌ ک‍رب‍ای‍د ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍لاس‍م‍ا   
14     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ ن‍ی‍ت‍رای‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍لاس‍م‍ا ف‍وک‍وس‌   
15     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‌پ‍ی‍رول‌ و پ‍ل‍ی‌ت‍ی‍وف‍ن‌ ب‍ر روی‌ ف‍ولاد ن‍رم‌ و ب‍ررس‍ی‌ ا   
16     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‌ ال‍م‍اس‌ گ‍ون‍ه‌ روی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ون‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍لاس‍   
17     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‌ت‍ی‍وف‍ن‌ ب‍ر روی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ات‍ی‍ل‍ن‌ن‍ف‍ت‍الات‌ ( ( PEN و ان‍د   
18     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ادی‌ پ‍ل‍ی‌ پ‍ی‍رول‌ ب‍ر روی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ ن‍ف‍ت‍الا   
19     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ادی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ی‍وف‍ن‌ ب‍ر روی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ ت‍رف‍ت‍   
20     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ن‍ان‍وس‍ی‍م‌ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ ج‍ه‍ت‌ س‍اخ‍ت‌ ح‍س‍گ‍ر گ‍ازی‌