مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     لاب‍ی‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ : در ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ام‍ری‍ک‍ا   
2     لال‍ه‌ه‍ای‌ س‍رخ‌ ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌، رح‍ی‍م‌ آب‍اد، ک‍لاچ‍ای‌ و واج‍ارگ‍اه‌ و چ‍اب‍ک‍س‍ر ۶۹۰ ش‍ه‍ی‍د وا   
3     لام‍پ‍ه‍ا و م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌ ف‍ن‍ی‌   
4     لای‍ق‌ ع‍ش‍ق‌   
5     لای‍ه‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ام‍واج‌ ف‍راص‍وت‌   
6     لای‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد وای‍م‍ک‍س‌ ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ در م‍ح‍ی‍ط MATLAB   
7     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ارگ‍ان‍وس‍ی‍لان‌ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍طوح‌ گ‍ال‍وان‍ی‍زه‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ن‍ازک‌ م‍ق‍اوم‌ د   
8     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آرای‍ه‌ ن‍ان‍وم‍ی‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ZnO در داخ‍ل‌ ت‍م‍پ‍ل‍ی‍ت‌ ن‍ان‍و ح‍ف‍ره‌ا   
9     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍ان‍و ک‍ری‍س‍ت‍ال‍ی‌ ن‍ق‍ره‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار خ‍وردگ‍ی‌   
10     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍وک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ روی‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ا   
11     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ م‍زوم‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍م‍پ‍ل‍ی‍ت‌ ک‍ری‍س‍ت‍ا   
12     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار خ‍وردگ‍ی‌ پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍ک‍ل‌-ک‍روم‌ ن‍ان‍وس‍اخ‍   
13     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍واص‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍ان‍وک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ک‍ل‌-گ‍راف‍ی‍ن‌ و   
14     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍م‌ ک‍رب‍ای‍د ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍لاس‍م‍ا   
15     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ ن‍ی‍ت‍رای‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍لاس‍م‍ا ف‍وک‍وس‌   
16     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‌پ‍ی‍رول‌ و پ‍ل‍ی‌ت‍ی‍وف‍ن‌ ب‍ر روی‌ ف‍ولاد ن‍رم‌ و ب‍ررس‍ی‌ ا   
17     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‌ ال‍م‍اس‌ گ‍ون‍ه‌ روی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ون‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍لاس‍   
18     لای‍ه‌ن‍ش‍ان‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‌ت‍ی‍وف‍ن‌ ب‍ر روی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ات‍ی‍ل‍ن‌ن‍ف‍ت‍الات‌ ( ( PEN و ان‍د   
19     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ادی‌ پ‍ل‍ی‌ پ‍ی‍رول‌ ب‍ر روی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ ن‍ف‍ت‍الا   
20     لای‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ادی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ی‍وف‍ن‌ ب‍ر روی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ ت‍رف‍ت‍