مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     وات‍رم‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ ت‍ص‍اوی‍ر رق‍م‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ش‍ک‍ن‍ن‍ده‌   
2     وات‍رم‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ ت‍ص‍اوی‍ر رن‍گ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ب‍دی‍ل‌ وی‍ول‍ت‌   
3     وات‍رم‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ رق‍م‍ی‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍راس‍اس‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ه‍ی‍س‍ت‍وگ‍رام‌ ت‍ص‍وی‍ر   
4     واح‍ده‍ای‌ ف‍رآوری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌   
5     واح‍ده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌   
6     واح‍ده‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ب‍زرگ‍س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌   
7     وارث‍ان‌ ع‍اش‍ورا   
8     وارون‌ س‍ازی‌ داده‌ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ وارون‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌   
9     وارون‌س‍ازی‌ ل‍رزه‌ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ب‍ران‍ب‍ارش‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ی‍ک‍ی‌ از م‍ی‍ادی‍ن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌   
10     وارون‌س‍ازی‌ ل‍رزه‌ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ب‍ران‍ب‍ارش‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ خ‍واص‌ م‍خ‍زن‍ی‌ رس‍وب‍ات‌   
11     واژگ‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
12     واژگ‍ان‌ ری‍اض‍ی‌ :(ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
13     واژگ‍ان‌ ری‍اض‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-ف‍ارس‍ی‌:ف‍ارس‍ی‌-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
14     واژگ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
15     واژگ‍ان‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
16     واژگ‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
17     واژگ‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
18     واژگ‍ان‌ ض‍روری‌ در ت‍اف‍ل‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌   
19     واژگ‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ (م‍ص‍ور) : وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌   
20     واژگ‍ان‌ ف‍ی‍زی‍ک‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌