مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     گ‍از: پ‍الای‍ش‌، ت‍ب‍دی‍لات‌، ف‍رآورده‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌   
2     گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ : ت‍ول‍ی‍د، ف‍راوری‌، ان‍ت‍ق‍ال‌   
3     گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌   
4     گ‍از ون‍وم‍ی‌ (ژئ‍وپ‍ل‍ت‍ی‍ک‌ گ‍از)   
5     گ‍ازه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ ب‍رای‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍اری‌: گ‍ازه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ ب‍رای‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍ا   
6     گ‍ازه‍ای‌ م‍ع‍دن‌   
7     گ‍از ه‍ی‍دروژن‌ س‍ول‍ف‍ی‍د (H2S) و راه‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا زی‍ان‌ه‍ای‌ آن‌   
8     گ‍ال‍وان‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ ف‍ولاد TRIP و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌   
9     گ‍ام‌ آخ‍ر م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ ال‍م‍پ‍ی‍اد ش‍ی‍م‍ی‌   
10     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آم‍وزش‌ PLC   
11     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اک‍س‍ل‌۲۰۰۲   
12     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌   
13     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا پ‍اس‍ک‍ال‌   
14     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۶   
15     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا وی‍ن‍دوز NT   
16     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ت‍زری‍ق‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ : از وی‍رای‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ م‍رج‍ع‌ لات‍ی‍ن‌   
17     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ب‍رش‌   
18     گ‍ام‌ م‍ح‍ال‌ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌   
19     گ‍ام‌ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د   
20     گ‍ام‌ه‍ای‌ س‍ل‍وک‌ : چ‍ه‍ل‌ گ‍ام‌ در خ‍ودس‍ازی‌