مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     I.M. Pei: Architect of Time, Place and Purpose   
2     IA 2011: Artificial Intelligence Around Man and Beyond*AI   
3     IA 2013: Advances in Artificial Intelligence*AI   
4     iAd Production Beginner's Guide   
5     I-Advanced Techniques in Web Intelligence   
6     IAENG Transactions on Engineering Sciences: Special Issue of the Inter   
7     IAENG Transactions on Engineering Technologies   
8     IAENG Transactions on Engineering Technologies   
9     IAENG Transactions on Engineering Technologies   
10     IAENG Transactions on Engineering Technologies   
11     I-based Computing-Cognitive Agent   
12     I-based Reasoning Applications -Successful Case   
13     INCB ، اب‍زاره‍ای‌ داده‌ه‍ا   
14     IBERAMIA 2010ت‌Advances in Artificial Intelligence   
15     IBERAMIA 2012ت‌Advances in Artificial Intelligence   
16     IBERAMIA 2014--Advances in Artificial Intelligence   
17     IBM Cognos 8 Report Studio Cookbook   
18     IBM Cognos BI v10.2 Administration Essentials   
19     IBM Cognos Business Intelligence   
20     IBM Cognos Business Intelligence 10.1 Dashboarding Cookbook