تماس با ما تماس با ما

 

آذربایجان شرقی - تبریز - شهر جدید سهند - دانشگاه صنعتی سهند - کتابخانه مرکزی

: آدرس

 04133443834 

: تلفن

Library@sut.ac.ir

: ایمیل

http://www.sut.ac.ir/main/

: وب سایت
  041-33443834    فکس
  5331817634   کد پستی