قوانین و ساعات کار کتابخانه قوانین و ساعات کار کتابخانه

ساعات کار

با شروع سال تحصیلی در دانشگاهها و مراكز پژوهشی ساعت كار به شرح ذیل می باشد :
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 17:30 عصر
روز های پنج شنبه از ساعت 8:30 صبح الی 13:30 بعد از ظهر
در تعطیلات تابستانی
از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 15


 آيين نامه استفاده از منابع و خدمات كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه صنعتي سهند               

ماده 1: شرايط عضويت

1-1 كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه م يتوانند به كتابخانه مركزي و يا كتابخانه هاي دانشكده اي مراجعه و با ارائه كارت شناسايي و تكميل فرم مشخصات به عضويت كتابخانه مركزي در آيند.
تبصره: در صورت نياز، كتابخانه مركزي م يتواند براي هر يك از اعضا ءكارت عضويت صادر نمايد.
2-1 كاركنان رسمي، پيماني و شركتي دانشگاه با ارائه كپي حكم استخدامي و تكميل فرم مشخصات به عضويت كتابخانه مركزي در مي آيند.
3-1 براي استفاده اعضاي هيات علمي قراردادي از منابع كتابخانه مركزي آئين نامه توسط كتابخانه تهيه و به تصويب شوراي كتابخانه مركزي خواهد رسيد.
4-1 كتابخانه از پذيرش عضويت كاركنان قراردادي، مشاوره و روزمزد معذور مي باشد.
5-1 عضويت آزاد: افراد حقيقي و شركتهاي دولتي و صنعتي استان م يتوانند با عقد قرارداد خدماتي و يا خدمات متقابل و يا اخذ هزينه به عضويت كتابخانه مركزي درآيند. آيين نامه اجرايي آن توسط كتابخانه مركزي تهيه و به تصويب شوراي كتابخانه مركزي خواهد رسيد.

ماده 2: شرايط امانت كتاب

1-2 هر دانشجوي كارشناسي عضو 4 جلد كتاب به مدت 15 روز.
2-2 هر دانشجوي كارشناسي ارشد عضو 7 جلد كتاب به مدت 15 روز.
3-2 هر دانشجوي دكتري عضو 10 جلد به مدت يك ماه.
4-2 اعضاي هيات علمي، مربي 10 جلد به مدت يك ترم و استاديار به بالا 12 جلد كتاب به مدت يك ترم
5-2 كارمندان رسمي و پيماني 3 جلد كتاب به مدت 15 روز
6-2 كارمندان شركتي 2 جلد كتاب به مدت 15 روز

تبصره 1- اساتيد، كارمندان و دانشجويان مي توانند نسبت به رزرو 2 جلد كتاب مورد نياز خود اقدام نمايند.
تبصره 2- دانشجويان و اعضاي هيات علمي مي توانند علاوه بر شرايط اعلام شده با گذاشتن كارت شناسايي معتبر كتاب مورد نياز خود را براي چند ساعت به امانت بگيرند.
تبصره 3- در صورت معرفي دانشجويان نمونه توسط دفتر استعدادهاي درخشان تعداد كتب امانتي دانشجويان يك جلد افزايش مي يابد.
تبصره 4- مدت تمديد كتاب 10 روز مي باشد به شرط اينكه كتاب مورد درخواست رزرو نشده باشد.
تبصره 5- مدت تمديد كتاب براي اعضاي هيات علمي دو ماه، به شرط اينكه كتاب مورد درخواست رزرو نشده باشد.

ماده 3: مواردي كه امانت داده نمي شود

1-3 كليه كتب مرجع (فرهنگها، دايرةالمعارفها، سالنام هها، هند بوكها و ...)
2-3 روزنامه ها، مجلات، نقشه ها و اطلسها
3-3 كليه كتب خطي، كمياب و نفيس و كتب غير اماني و كليه مواد سمعي و بصري (Offline) ، 4-3 بانكهاي اطلاعاتي ناپيوسته
5-3 پايان نامه ها، گزارشات تحقيقي، اسناد و مدارك

ماده 4: جريمه ديركرد كتابهاي امانتي

1-4 تاخير تا 15 روز به ازاي هر روز 200 ريال
2-4 تاخير تا 30 روز به ازاي هر روز 300 ريال
3-4 تاخير بيش از يك ماه به ازاي هر روز 500 ريال
تبصره: كتابخانه از ارائه خدمات قبل از تسويه حساب جريمه ديركرد معذور است.

ماده 5: تسويه حساب

1-5 صدور هرگونه گواهي اعم از اتمام تحصيلات، ترك تحصيل موقت يا دايم، گواهي انتقال، انصراف و مرخصي تحصيلي و مهمان و ... بايستي پس از تسويه حساب از كتابخانه مركزي و كتابخان ههاي اقماري باشد.
تبصره: اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه و ادارات آموزشي دانشكد هها مسئوليت اجراي بند فوق را به عهده دارند.
2-5 صدور حكم بازنشستگي، بازخريد، انتقال، صدور هر نوع حكم داير بر قطع موقت يا دايم استخدامي اعضاي هيات علمي يا كاركنان رسمي و پيماني و كاركنان شركتي دانشگاه منوط به ارايه برگ تسويه حساب از كتابخانه مركزي است.
تبصره: اداره كل كارگزيني دانشگاه مسئول اجراي بند فوق مي باشد.

ماده 6:

كتابخانه مركزي مي تواند نسبت به تهيه مقالات يا هر نوع منابع مورد نياز اعضاي هيات علمي و دانشجويان از داخل يا خارج كشور كه در كتابخانه مركزي موجود نمي باشد اقدام و در اختيار درخواس تكنندگان قرار دهد. آيين نامه اجرايي آن توسط كتابخانه مركزي تهيه و به تصويب شوراي كتابخانه مركزي خواهد رسيد.

ماده 7:

آوردن هر گونه كيف، كتاب، نشريات شخصي، جزوه، سررسيد، كلاسور و نيز هرگونه تجهيزات و ابزارهاي سخت افزاري مشابه تجهيزات موجود در كتابخانه مركزي ممنوع است.

ماده 8:

در صورت صدمه خوردن و معيوب شدن يا حاشيه نويسي كتاب، امانت گيرنده ملزوم به جايگزيني اصل كتاب به كتابخانه دانشگاه بوده و در غير اينصورت هزينه هاي جبراني بنا به تشخيص مسئولين كتابخانه بايد پرداخت گردد.

ماده 9:

فردي كه كتاب امانتي را گم كند بايد علاوه بر پرداخت جريمه تاخير در تحويل كتاب موظف است حداكثر پس از 2 ماه از انقضاي مورد تحويل، اصل كتاب را تهيه و تحويل كتابخانه دهد چنانچه تهيه نسخه اصلي به دلايلي مقدور نباشد شخص امانت گيرنده موظف است حداقل 2 برابر قيمت روز كتاب به اضافه هزينه سفارش و آماده سازي مجدد كتاب را به كتابخانه مركزي پرداخت نمايد. براي كتابهايي كه تهيه آنها امكانپذير نباشد هزينه پرداختي را رييس كتايخانه معين م يكند. براي كتب مفقود شده جريمه تاخير در تحويل كتاب نيز اخذ مي گردد.
تبصره 1: مبالغ دريافت شده به شماره حسابي كه از طرف معاونت پژوهشي و برنام هريزي اعلام خواهد شد واريز مي گردد.
تبصره 2: در صورت بروز اختلاف بين كتابخانه و شخص امانت گيرنده تصميم گيري بر عهده شوراي كتابخانه خواهد بود.

ماده 10 :

براي استفاده از خدمات كتابخانه، همراه داشتن كارت دانشجويي يا كارت شناسايي معتبر الزامي است.

ماده 11 :

اگر كتابي يا هر منبع ديگري بدون اجازه مسئول آن بخش توسط اعضاء از كتابخانه خارج شود و يا خساراتي به كتب مرجع و نشريات وارد آيد مقررات زير در مورد وي اجرا خواهد شد.
1-11 براي بار اول تذكر كتبي و سه ماه محروميت از خدمات كتابخانه
2-11 براي بار دوم گزارش به كميته انضباطي دانشگاه

ماده 12 :
خوردن غذا، كشيدن سيگار، روشن كردن كبريت و فندك، بلند صحبت كردن و استفاده از تلفن همراه در كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي اقماري ممنوع م يباشد.

ماده 13 :

رعايت نظم و سكوت در كتابخانه مركزي جهت رعايت حال ديگران الزامي است. كساني كه موجبات بي نظمي و مزاحمت براي ديگران شوند مقررات ذيل در مورد آنها اجراء م يشود.
1-13 براي بار اول تذكر شفاهي توسط مسئول آن بخش
2-13 براي بار دوم تذكر كتبي توسط رييس كتابخانه
3-13 براي بار سوم محروميت از خدمات كتابخانه به مدت يك ترم
4-13 در صورت تكرار معرفي به كميته انضباطي
 

ماده 14 :

تهيه زيراكس از كتب مرجع، نشريات ادواري در مقابل پرداخت هزينه آن براي اعضاء به تعداد 20 صفحه امكان پذير مي باشد. هزينه زيراكس بر اساس هزينه زيراكس مصوب در سطح دانشگاه مي باشد.
تبصره 1: اين بند شامل پايا ننامه ها نمي گردد، دررابطه با پايان نام هها تنها مطالعه در كتابخانه، امكان پذير مي باشد.
تبصره 2: كپي از پايان نامه ها فقط با اجازه كتبي استاد راهنما مجاز م يباشد.

ماده 15 :

محققين غير دانشگاهي با ارائه معرفي نامه معتبر از اداره يا سازمان متبوع از خدمات كتابخانه در محل مي توانند استفاده نمايند.

ماده 16 :

تصميمات كلان و انتخاب منابع توسط شوراي كتابخانه كه اعضاي آن متشكل از معاون پژوهشي به عنوان رييس شورا، رياست كتابخانه به عنوان دبير شورا، معاون كتابخانه به عنوان كارشناس و از هر دانشكده يك نفر عضو هيات علمي به عنوان نماينده آن دانشكده كه توسط روساي دانشكده ها پيشنهاد مي شوند با حكم معاونت پژوهشي به عضويت شوراي كتابخانه مركزي در مي آيند و تصميماتي كه توسط اين شورا گرفته مي شود در صورت رعايت قوانين و مقررات قابل اجرا مي باشد.

ماده 17 :

كليه مبالغ دريافت شده به حساب بانكي (دوامضا) كه براي كتابخانه افتتاح مي شود واريز مي گردد و در جهت نيازهاي كتابخانه هزينه مي شود.

 


ماده 18 :

تصميم گيري در موارد استثنايي به عهده رييس كتابخانه مركزي مي باشد. 85 به تصويت شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و در تاريخ /5/ اين آيين نامه در 18 ماده و 12 تبصره در تاريخ 4 86/4/21 به تصويب هيات رئيسه دانشگاه نيز رسيده است.