کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا ---س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌
آم‍ارری‍اض‍ی‌
ع‍ل‍م‌ ---پ‍ی‍ش‍روان‌
ع‍ل‍وم‌اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ --طراح‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ --گ‍زارش‍ه‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا ---ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ --ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍رارت‌ - ای‍ران‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ---روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زاء --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍رداری‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍رارت‌ - ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روش‍ه‍ای‌اج‍زا م‍ح‍دود
 
پدیدآور:
ت‍وم‍ر، ا
دی‍وئ‍ی‌ ، ج‍ان‌
ج‍وی‍ن‍ال‌، راب‍رت‌ س‌
پ‍ی‍وی‌، ه‍وارد
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ی‍ک‍ر، ا.س‌
ن‍ص‍ر ، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، چ‍ارل‍ز ل‌
چ‍ال‍م‍رز، آل‍ن‌ ف‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌.م‍رک‍ز س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ات‍ه‌، ک‍لاوس‌ ی‍ورگ‍ن‌
م‍ازی‍ی‍ری‌، وال‍در
ص‍دری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍ی‍ن‌ ، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ب‍وی‍ن‍گ‍ت‍ن‌ ، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ آ
ی‍ون‍س‍ک‍و
س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
س‍روش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ام‍ور م‍ج‍ل‍س‌ وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ق‍ای‍ق‌
دان‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ف‍ردوس‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزائی شامل :قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۵/۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقرارت شهرداری و خدماتی عمومی شامل کلیه قوانین و مقرارت شهرداریها
ایران .قوانین و مقررات ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۲/۵۵۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقرارت کشاورزی (۱۳۰۹-۱۳۷۰)
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کشاورزی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵۰۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی آمار و محاسبه احتمالات
مازییری ، والدر ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۲‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عناصر محدود
باته ، کلاوس یورگن ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختار فلزات میکروسکوپی نوری
تومر، ا ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰/۲‬,‭‌ت۹‌س۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی محیط زیست
پیوی ، هوارد ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۹‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها، سیستمها، و تبدیلها
فیلیپس ، چارلز ل ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۹‬,‭‌ف۹‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی و معادلات دیفرانسیل
بیکر، ا.س ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ب۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی اجزای ماشین
جوینال ، رابرت س ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علمی و فنی
سلحشور، ناصر ؛  تهران انتشارات اردیبهشت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۳‬,‭‌س۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات علمی :ریاضی ، نجوم ، فیزیک ، شیمی ، زمین شناسی
تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۳‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
علم در اسلام
نصر ، حسین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ن۶‌ع۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دانشمندان و مشاهیر بزرگ جهان
صدری ، مصطفی ؛  تهران انتشارات شقایق   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۴۱‬,‭‌ص۴د۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزارش علمی جهان
یونسکو ؛  تهران انتشارات همشهری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۳‬,‭‌ی۹د۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان علم
کین ، فیلیپ ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۷‬,‭‌ک۹‌پ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تلخیص داده ها و تجزیه و تحلیل خطا برای علوم فیزیکی
بوینگتن ، فیلیپ آ ؛  مشهد انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ب۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چیستی علم :درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی
چالمرز، آلن ف ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۵‬,‭‌ج۲‌چ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور، بخش دولتی
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی .مرکز سیاست علمی و پژوهشی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
منطق تئوری تحقیق
دیوئی ، جان ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭د۹‌م۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9