اخبار اخبار

«بازگشت

مراحل تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کتابخانه مرکزی و اداره پژوهش

مراحل تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کتابخانه مرکزی و اداره پژوهش

 

  • تهیه فرمتسويه ‌حساب ازکتابخانه مرکزی با مراجعه به سایت کتابخانه مرکزی بخش فرمها و یا آدرس زیر:http://www.sut.ac.ir/lib/downloads.aspx?ShowSub=2
  • مراجعه به بخشهای مختلفکتابخانه مرکزی که در فرم تسویه حساب آمده است.
  • ارائه یک عدد پایاننامهبه همراه یک عدد سی دی شامل دو فایل در فرمت PDFو WORDاز کلیه صفحات پایاننامه. 
  • تهیه فرم هزینه چاپ و تکثیربه همراه یک عدد پایاننامه با مراجعه به سایت کتابخانه مرکزی بخش فرمهاو یا آدرسزیر:http://www.sut.ac.ir/lib/downloads.aspx?ShowSub=2
  •  تحویل کارتهای غدیردر صورت عضویت در طرح غدیر.
  • تحویل کلیه کتابهای امانتیو تسویه حساب با بخش امانت.

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

نظر
لینک مطلب :