نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

يا تعداد نسخ کتاب هاي موجود در کتابخانه دانشکده پزشکي پاسخگوي نياز مراجعين به اين مرکز ميباشد؟

% رای
0% 0 a. بلی
0% 0 b. خیر

کل آرا : 0

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

منابع کتابخانه را از لحاظ به روز بودن چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 0