معرفی کارمندان معرفی کارمندان

 

حسین عاطفی ملکی 
 مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
atefi@sut.ac.ir: پست الکترونیکی
تلفن : 04133443834
 

حسین عاطفی ملکی
معاون مدیر کتابخانه مرکزی
atefi@sut.ac.ir : پست الکترونیکی
تلفن : 04133443834و04133459191
 

یعقوب چاپاری
(كتابدار (كارشناس بخش نشريات و مسئول طرح امين
y.cha1346@gmail.com : پست الکترونیکی
تلفن : 04133459186
 

جلال پورشیخ
(كتابدار (كارشناس بخش خدمات فنی 
تلفن : 04133459183
 
 

قاسم مختارزاده
مسئول بخش اطلاع رسانی و مسئول شاخه مرکز منطقه  علوم و فناوری    
gasem_mohktarzadeh@yahoo.com : پست الکترونیکی
تلفن : 04133459184
 

غلامحسین ملائکه خسروشاهی
مسئول انتشارات
malaekeh_h@sut.ac.ir : پست الکترونیکی
تلفن : 04133459316
 

زلیخا مسن هرزندی
( كتابدار (كارشناس  بخش خدمات فنی  
harzandi@sut.ac.ir : پست الکترونیکی
تلفن : 04123459184
 

ناهیده الماسی
کارشناس میز امانت
تلفن : 04133459182
 
 

 

معصومه رفیعی
کارشناس میز امانت
تلفن : -04133459182