معرفی کتابخانه معرفی کتابخانه

 
كتابخانه مركزی دانشگاه همزمان با تأسیس دانشگاه در سال 1368 فعالیت اصلی خود را شروع كردمأموریت اصلی كتابخانه های دانشگاهی ، فراهم كردن امكان دسترسی اعضای هیأت علمی ، دانشجویان ، پژوهشگران به اطلاعات علمی سازمان یافته برای توسعه دانش است. كتابخانه مركزی دانشگاه به منظور تأمین نیازهای آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی اساتید ، دانشجویان و كارمندان تأسیس شده است و وظیفه گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از كتب ، مجلات ، مقالات ، گزارشهای تحقیقاتی، مواد دیداری و شنیداری ، بانك اطلاعاتی ، منابع الكترونیكی و سایر منابع مورد نیاز گروههای تحقیقاتی را بر عهده دارد و در حال حاضر بیش از 1600 نفر عضو دارد.
 

رؤسای قبلی كتابخانه مركزی از بدو تأسیس تا كنون
  • دكتر علیرضا چناقلو
  • مهندس فرزاد مبین
  • دکتر سعید اصغری زاده
  • دكتر حسین زاهد
  • دكتراحمدرضا مصطفی قره باغی
  • دكتر سید اسماعیل رضوی
  • دکتر یوسف زمانی
  • دکتر اسماعیل نجفی اقدم
  • دکتر سیامک حسین پور

معرفی بخش های مختلف  کتابخانه