پايگاه الکترونيک

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
 مقاله های لاتین (تعداد بازدید : 5293)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 4516)
 مرور پایان نامه های الکترونیک (تعداد بازدید : 4230)  پایان نامه های اکترونیک (تعداد بازدید : 4035)
 کتاب فارسی (تعداد بازدید : 4031)
 
تعداد کل بازدیدها:  22105