انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
براي اين مرکز فيلد مرور تعيين نشده است.
 
کتاب فارسی(تعداد بازدید : 17168)
 
مقاله های لاتین(تعداد بازدید : 12576) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 11369)
کتاب فارسی(تعداد بازدید : 10938) پایان نامه های اکترونیک(تعداد بازدید : 10651)
مرور پایان نامه های الکترونیک(تعداد بازدید : 10624)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند

 

لینک کانال تلگرام کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند